Home

Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Ingezonden stukken/krantenartikelen/standpunten

Met enige regelmaat verschijnen er op de website van de VGS artikelen uit kranten, ingezonden stukken via of van leden en artikelen van vakbonden of pensioenfondsen. Bij al deze stukken wordt een nauwgezette bronvermelding en/of inzender aangegeven. Het moge duidelijk zijn, dat de inhoud van genoemde stukken niet per definitie ook het standpunt van uw VGS behoeft te verwoorden. Artikelen worden uitsluitend geplaatst indien deze niet strijdig zijn met de doelstellingen van de VGS en indien deze voor onze leden van belang zijn of kunnen zijn.

 

AAN DE LEDEN VAN VGS - VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL:

 

                                   * * *

Vakantietijd, reces, formatie ligt stil, het land gaat door, viert door, we zijn immers met vakantie! We zijn met vakantie, maar zijn wij gepensioneerden niet altijd een beetje met vakantie? Ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt, hoe je het leven beleefd. Nu in elk geval wel vanaf míjn vakantieadres een nieuw voorwoord op de website, het is toch een beetje regenachtig vandaag. Maar zoals altijd een beginwoordje naar de trouwe lezer: het nieuwe verenigingslogo op de homepage en andere documenten op de site is u zeker opgevallen: verfrissend, nieuw, moderne uitstraling en zowel in de kleurstelling als het kenmerkende banenstelsel een overduidelijke link naar onze voormalig werkgever. Het Bestuur hoopt natuurlijk dat u, beste lezer, er ook zo tegenaan kijkt. 

De Nieuwspagina geeft weinig echt nieuws uit gepensioneerdenland, deze is per 25 juli bijgewerkt. Nog een regel uit het vorige voorwoord: “hoog op de agenda van uw Bestuur het punt hoe de contacten met de leden meer zijn te intensiveren. Voorstellen van onze leden hierbij zijn uiteraard altijd welkom”. Wellicht dat u nu in de vakantietijd op een idee komt. In elk geval heeft uw Bestuur, naar aanleiding van suggesties uit de laatste ledenvergadering, overleg gehad met enkele leden om te kijken of de ingebrachte voorstellen uit te werken zijn in het licht van de doelstellingen van de vereniging.

Dus aarzelt u niet en kom met voorstellen. Zo, het is droog, naar buiten, verder met vakantie vieren! Het Bestuur wenst u allen ook een prachtige vakantie toe.


 

                                                                 * * *

                                

                            

         = KIJK VOOR HET LAATSTE (VERENIGINGS-) NIEUWS OP DE NIEUWSPAGINA =


                                                                             

                             

 

         - NVOG Nieuwsbrieven 25 t/m 30, 2017               - 25 juli 2017

         - AIRePORT juli 2017                                             - 25 juli 2017

         - Raakpunten 111 - juli 2017                                  - 25 juli 2017

         - NVOG Nieuwsbrief 31, 2017                                - 28 juli 2017

         - Raakpunten 112 - augustus 2017                       - 01 aug 2017

         - overlijden S.H. (Jim) Gan                                    - 08 aug 2017

         - NVOG Nieuwsbrief 32, 2017                               - 12 aug 2017

         - NVOG Nieuwsbrief 33, 2017                               - 18 aug 2017


                                                                  

                              

Het laatste nieuws

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

woensdag 30 augustus 2017
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

>> Lees verder

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

vrijdag 04 augustus 2017
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

>> Lees verder

Fusies mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen

vrijdag 07 juli 2017
Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees verder